300-BC
Skyevale, Knob, Black Chrome, 1/2" dia
299-MBZ
Skyevale, Knob, Milano Bronze w/crystal, 1/2" dia
300-MBZ
Skyevale, Knob, Milano Bronze, 1/2" dia
299-MSV
Skyevale, Knob, Milano Silver w/crystal, 1/2" dia
300-MSV
Skyevale, Knob, Milano Silver, 1/2" dia
299-26
Skyevale, Knob, Polished Chrome w/crystal, 1/2" dia
300-26
Skyevale, Knob, Polished Chrome, 1/2" dia
299-15
Skyevale, Knob, Satin Nickel w/crystals, 1/2" dia
300-15
Skyevale, Knob, Satin Nickel, 1/2" dia
305-BC
Skyevale, Pull, 128/160 mm cc, Black Chrome finish
302-BC
Skyevale, Pull, 128/160 mm cc, Black Chrome finish w/crystals
305-MBZ
Skyevale, Pull, 128/160 mm cc, Milano Bronze finish
302-MBZ
Skyevale, Pull, 128/160 mm cc, Milano Bronze finish w/crystals
305-MSV
Skyevale, Pull, 128/160 mm cc, Milano Silver finish
302-MSV
Skyevale, Pull, 128/160 mm cc, Milano Silver finish w/crystals
305-26
Skyevale, Pull, 128/160 mm cc, Polished Chrome finish
302-26
Skyevale, Pull, 128/160 mm cc, Polished Chrome finish w/crystals
305-15
Skyevale, Pull, 128/160 mm cc, Satin Nickel finish
302-15
Skyevale, Pull, 128/160 mm cc, Satin Nickel finish w/crystals
306-BC
Skyevale, Pull, 288/320 mm cc, Black Chrome finish